Posłowie w „Wielkie wierszowanie w Jeleniej Górze AD’2012”

Posłowie w „Wielkie wierszowanie w Jeleniej Górze AD’2012”

Wielkie wierszowanie w Jeleniej Górze AD 2012. Poezja patriotyczna, poezja miłosna, limeryki i haiku.

Jelenia Góra 2012

ISBN 978-83-62530-32-8, stron 124, format A5, okładka miękka

Wydawca: Stowarzyszenie Jeleniogórski Klub Literacki © 2012

Redakcja: Mirosław Jerzy Gontarski

Projekt okładki: Mirosław Jerzy Gontarski

Wstęp: Elżbieta Maria Karmelita Kotlarska

Posłowie: dr Alina Bernadetta Jagiełłowicz

W almanachu opublikowałam posłowie pt. Wielkie wierszowanie – wielkie twórcze poruszenie na str. 114-117

Wielkie wierszowanie – wielkie twórcze poruszenie

Wielorakie obserwacje i badania wskazują, że zagubienie współczesnego człowieka pogłębia się coraz bardziej. Zdobycze naukowo-techniczne i nowe technologie nie wpłynęły pozytywnie na przemianę ludzkiej psychiki; raczej przemoc i okrucieństwo albo obojętność i apatia w rozwiniętych cywilizacyjnie społeczeństwach uległy wyostrzeniu w działaniach chłodno kalkulowanych i w manipulacjach. Świadczą one tylko o niedojrzałości emocjonalnej człowieka spragnionego harmonii, pokoju, piękna, miłości, lecz uciekającego przed tymi wartościami – jeśli posłużyć się stylizacją językową Ericha Fromma – uciekającego od wolności. Rozwój naukowo-techniczny, pomimo wielu korzystnych dla świata i ludzkości osiągnięć, doprowadził do sytuacji, w której przekroczony został próg dopuszczalnej psychicznie normy. Odnieść można wrażenie, że problemy współczesnego świata nabrzmiały do tego stopnia, iż zmęczony zarówno konfliktem wewnętrznym, jak też walkami zewnętrznymi człowiek domagać się już tylko będzie uznania porządku dialogu pokoleń, zakłóconego dotąd sporami. W takiej optyce widzenia problemu odzyskanie pierwotnego dziecięcego poziomu czystości wydaje się być wartością priorytetową.

Można sądzić, że pomysł zespolenia środowisk twórczych zróżnicowanych pod względem wiekowym jest chybiony. Nadto, problemy przez „młodych” i „starych” odmiennie interpretowane i przetwarzane, takie jak miłość, patriotyzm, innowacyjność w sztuce, infiltracja kulturowa, wydają się stanowić konglomerat informacji, których w żaden sposób nie można zintegrować.

Ci wszyscy, którzy są przyzwyczajeni do myślenia skostniałego, naznaczonego stereotypami, wątpią w możliwość połączenia w spójną całość tak różnorodnych zagadnień. Są przekonani, że pochodzą one z odseparowanych źródeł wiedzy i doświadczeń, obejmujących historię i walkę międzypokoleniową. Nie potrafią też pogodzić sądów apriorycznych, dotyczących wielorakich aspektów życia: podziałów na typowe zachowania i sposoby racjonalizowania oraz odczuwania; ograniczeń psycho-fizycznych i społecznych; tożsamości kulturowo-cywilizacyjnej; infiltracji kulturowych; właściwości środowiska; przystosowania do zmian technologicznych. Dla wielu zatem wydaje się niemożliwe przekroczenie sztywnego progu myślenia. Z tego też powodu transgresja taka jawi się dla nich jako wręcz niewłaściwa, a nawet – w skrajnych przypadkach – niemoralna. Wspomnijmy choćby Schelerowskiego resentymentalnego patriotę, który po to, by reprezentować zasadę pokoju, „jest skazany” na ujarzmienie żądzy zemsty, gniewu, nienawiści. Przewrotnie wyładowuje on emocje w walce z wrogiem ideologicznym, w imię tzw. miłości do społeczeństwa, w którym żyje; odruch niszczenia przykrywa woalem troski o wyzwolenie narodu (Max Szcheler, Resentyment a moralność). Tak więc dla wielu niemożliwy wydaje się opór względem zaśniedziałych idei konformizmu i ortodoksji, wyrażających w gruncie rzeczy adaptację do egzystencjalnych warunków i poszukiwanie azylu – bezpiecznego miejsca, pozbawionego ryzyka i niewymagającego odpowiedzialności ani odwagi. Dla innych zaś jest przejawem resentymentu, owej deformacji świata wartości – oglądania go jakby w krzywym zwierciadle.

Przyzwyczajenie o jakim mowa wynika przede wszystkim z ugruntowanych psychologicznie i społecznie podziałów świata i ludzi, wyzwalających tłumioną agresję i lęk. Z nich właśnie rodzą się konflikt, bunt, nienawiść, wycofanie zamknięte w błędnym kole utrwalonego w psychice człowieka samozatrucia. W rozmaitych koncepcjach naukowcy, filozofowie, artyści usprawiedliwiają bądź uzasadniają konfliktowy sposób istnienia. Z jednej strony wytaczane są argumenty przemawiające za jego wrodzonym dla natury ludzkiej charakterem, z drugiej – wskazuje się, iż jest on zdeterminowany przez rozumiane w szerokim znaczeniu środowisko (zewnętrzne – przyrodnicze, kulturowe, religijne, socjalne, polityczne oraz wewnętrzne – będące skutkiem indywiduacji – jednostkowego ukonstytuowania).

Jakie jednak znaczenie mogą mieć te teorie w obliczu groźby zagłady? I nie wiadomo, co bardziej bolesne: unicestwienie rodzaju ludzkiego, czy świata wartości? Cóż bowiem po życiu, jeśli upadek moralny czyni ludzi obcymi sobie? Inna sprawa: czy w teoriach tych ujawniona została „prawda” o człowieku i o jego życiu, czy też są one tylko sposobem na zagłuszenie wewnętrznego głosu – owego sumienia wzywającego do porachowania czynów i uważnego przyjrzenia się im. Problem należy postawić jeszcze bardziej wyraziście i bezpośrednio: „W jakim stopniu osobiście jesteśmy zainteresowani życiem, w którym przemoc, gwałt, wojna, agresja, bunt, nienawiść, współzawodnictwo, zmagania kształtują sposób istnienia?” – Jeśli chcielibyśmy je pokonać, to potrzeba zdemaskowania źródeł konfliktowego sposobu istnienia, a więc odkrycia rzeczywistych stosunków i motywów ukrywających się za fasadą różnorakich związków międzyludzkich, winna jawić się jako priorytetowa.

Ujawnienie faktycznego stanu rzeczy w kwestii rodzimego polskiego patriotyzmu stało się motywem przewodnim zorganizowanego dzięki zaangażowaniu i wytrwałości Elżbiety Marii Kotlarskiej – prezesa Stowarzyszenia Jeleniogórski Klub Literacki – Wielkiego wierszowania, które odbyło się w Jeleniej Górze w czerwcu 2012 roku. Wykład Stanisława Srokowskiego na temat „Czy jesteś w potrzebie poezjo patriotyczna?” oraz głos w dyskusji Mirosława Jerzego Gontarskiego, który w almanachu znalazł miejsce pod tytułem „Paląca potrzeba odnowionego patriotyzmu” są komplementarne względem siebie. Stanisław Srokowski wskazując na etymologię pojęcia i w oparciu o przykłady poezji patriotycznej, dobro jako esencję umiłowania Ojczyzny ustanowił prawdziwym „źródłem twórczym”. Mirosław Gontarski wyniósł ideę patriotyzmu poza ramy partykularyzmu i politycznych rozgrywek i przesuwając ją na pole relacji międzyludzkich, ugruntował w życiu moralnym: w oddaniu, poświęceniu, ofiarności. Jego odważna myśl o przekroczeniu granic międzynarodowych i ogłoszeniu patriotyzmu dla obywateli tej Ziemi, w globalnej wiosce, dla uczestników „Wielkiego wierszowania…” stworzyła wyjątkową okazję do odrzucenia stereotypowych przekonań o tworzeniu poezji. Pozwoliła skonfrontować się z problemem inspiracji obcą kulturą, a także otworzyć się na poezją japońską w takim stopniu, by samodzielnie podjąć próbę pisania haiku.     

W Wielkim jeleniogórskim wierszowaniu współdziałanie rozmaitych czynników – owa fuzja wielu problemów i nade wszystko wieczna poetów rozmowa – wyzwoliło moce twórcze. Zostały przekroczone ramy myślenia obowiązującego w wielu środowiskach społecznych. Zwieńczeniem przedsięwzięcia stał się almanach, w którym – pozwolę sobie na parafrazę słów Elżbiety Kotlarskiej – dotknięte myśli, słowa, czucia… doprowadziły twórców, „młodych” i „starych”, do miłości życia i wyczarowały dzieła poruszające serce. Ich twórców łączy ponadczasowa i ponad-kulturowa więź, której źródła poszukiwać należy w umiłowaniu mądrości, przez starożytnych filozofią nazwanym.

================================================================================

Spis treści

Elżbieta Maria Kotlarska, Słowo wstępne……………………………………………………….. 5

Stanisław Srokowski, Polska poezja patriotyczna na przykładach …………………… 8

Mirosław Jerzy Gontarski, Paląca potrzeba odnowionego patriotyzmu ………….. 16

Mirosław Jerzy Gontarski, Czy i jak jest możliwe tworzenie haiku po polsku?… 18

 

Poezja członków SJKL i jego sympatyków:

Violetta Andura……………………………………………………………… 22

Izabella Monika Bill……………………………………………………….. 24

Anna Boruta-Lechowicz………………………………………………… 26

Kazimierz Burnat …………………………………………………………. 28

Halina Cychol………………………………………………………………… 32

Anna Gliniecka-Siwińska………………………………………………. 34

Mirosław Jerzy Gontarski…………………………………………….. 36

Jan Hanc………………………………………………………………………. 38

Irena Hryncewicz…………………………………………………………. 42

Stanisława Jarmakowicz………………………………………………. 44

Przemysław Marcin Jaxa-Rożen………………………………….. 46

Cezary Kolenkiewicz…………………………………………………….. 48

Lidia Katarzyna Komsa………………………………………………… 50

Elżbieta Maria Kotlarska……………………………………………….. 52

Janusz Krzystoszek………………………………………………………. 54

Józef Liebersbach…………………………………………………………. 56

Monika Maciejczyk……………………………………………………….. 58

Joanna Małoszczyk……………………………………………………….. 60

Jan Owczarek……………………………………………………………….. 62

Barbara Anna Pawłowicz………………………………………………. 66

Kazimierz Pichlak…………………………………………………………. 68

Wiesław Prastowski……………………………………………………… 70

Beata Rokicka………………………………………………………………. 72

Ewa Równicka………………………………………………………………. 74

Wiesława Siemaszko-Zielińska……………………………………… 76

Jerzy Skwarczyński………………………………………………………. 78

Ryszard Stańko…………………………………………………………….. 80

Jerzy Suchocki……………………………………………………………… 82

Marcin Sweklej…………………………………………………………….. 84

Elżbieta Śnieżkowska-Bielak………………………………………… 86

Ewa Wojtasik……………………………………………………………….. 88

Lesław Wolak………………………………………………………………. 90

 

Wiersze z Suczawy i Brunico

Ianina Hahula……………………………………………………………………… 94

Marco Sonzogni………………………………………………………………… 96

 

Wiersze, limeryki i próby haiku młodych z Jeleniej Góry

Justyna Wrześniewska………………………………………………….. 100

Paulina Majszczyk………………………………………………………….. 102

Maciej Czerwiński………………………………………………………….. 103

Adrian Ciaś ……………………………………………………………………. 105

Michał Popczyński………………………………………………………….. 105

Wojciech Łozowski …………………………………………………………. 105

Aneta Palińska……………………………………………………………….. 106

Paulina Ciesielska…………………………………………………………… 106

Robert Wiski………………………………………………………………….. 106

Danuta Niestrój………………………………………………………………. 107

Natalia Sokołowicz………………………………………………………….. 107

Anna Ziętek…………………………………………………………………….. 107

Gabrysia Matecka…………………………………………………………… 108

Helena Drzazga……………………………………………………………….. 108

Edyta Rząsa …………………………………………………………………… 108

Aleksander Bańdura……………………………………………………….. 109

Małgorzata Pawlak…………………………………………………………. 109

Dominik Górski………………………………………………………………. 109

Wojciech Łozowski………………………………………………………….. 110

Michał Śliwiński……………………………………………………………… 110

Tomasz Berestecki…………………………………………………………. 111

Czemian Gőtt…………………………………………………………………. 111

Maciej Czerwiński………………………………………………………….. 111

Paweł Podobiński…………………………………………………………… 111

 

Posłowie

Alina B. Jagiełłowicz, Wielkie wierszowanie – wielkie twórcze poruszenie ……………. 114

Biogramy autorów …………………………………………………………………………..118

 

Udostępnij to: