Infiltracja kultur w świecie wiecznych wędrowców (tom 2)

Infiltracja kultur w świecie wiecznych wędrowców (tom 2)

Infiltracja kultur w świecie wiecznych wędrowców,
Wrocław 2018, Wydawnictwo: „Akademia Pióra”,
redakcja naukowa: Alina B. Jagiełłowicz i Piotr Martin
stron: 298,
okładka miękka,
ISBN: 978-83-948243-6-5.

W monografii umieszczono 14 artykułów i esejów oraz poezję.

Monografię wprowadzeniem pt. W życiu nie możemy poznać miejsc opatrzyła Alina B. Jagiełłowicz oraz Piotr Martin:  Wędrówki sztuki – impresja. 

Oto tekst Od redakcji:

Kontynuując zapoczątkowany w 2016 roku cykl wydawniczy, oddajemy do rąk Czytelnika drugi tom Infiltracji kultur. W tomie pierwszym przenikanie kultur przedstawiliśmy jako rezultat procesów globalizacyjnych. W niniejszym wydaniu ramy refleksji wyznacza idea wędrowania, lecz wpisana jest ona nie wyłącznie w obszar palących współcześnie problemów masowych migracji, zbyt wyraźnie kojarzących się z „wędrówkami ludów” (znanymi wszak dobrze z poprzednich epok dziejowych), stanowiących „papierek lakmusowy” żywotności człowieka przemieszczającego się w przestrzeni w poszukiwaniu „ziemi obiecanej” – żyźniejszej, bogatszej, piękniejszej, lepszej. W niniejszej książce mówimy przede wszystkim o symbolu losu człowieka: podróżnika, pielgrzyma, włóczęgi…, flâneura w końcu, narodzonego w „ludzkim akwarium, świątyni kultu chwili przelotnej, widmowym krajobrazie rozkoszy i wyklętych zawodów” – jak w Wieśniaku paryskim Louis Aragon wyraził się o pasażu Miasta Miłości.

W metaforze wędrowania odnajdujemy dynamikę życia zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego; oglądamy w niej siebie i innych; własny czas i czas miniony; kulturę etnicznie nam bliską, własną, ale też w takiej klasyfikacji odległą. Autorzy tomu przedstawiają drogi do poznania własnej kondycji, przemiany świadomości, wstępowania na wyższe poziomy rozwoju i pytają o możliwość przełamywania oporów wewnętrznych i zewnętrznych, o przekraczanie progów i granic, wytyczanie nowych ścieżek w procesie infiltrowania się kultur. Pytają o to, w jaki sposób doświadczenie człowieka staje się doświadczeniem ogólnoludzkim i w jaki – kultura kształtuje, przenika i urabia doświadczenie każdego z nas, podsuwając zarówno gotowe sensy i rozwiązania, jak i nakazując rozwiązywać zagadki i wymagając zmierzenia się z, niełatwym przecież, ludzkim losem, w którym trzeba znaleźć miejsce na śmiech i łzy, na spełnienie i niespełnienie, i na to, że w tej podróży, którą chcąc nie chcąc odbywamy – jak zauważył pierwszy postmodernista Koholet – „wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem”.

Jak wielkim problemem pod względem emocjonalno-duchowym jest pielgrzymowanie, świadczą przede wszystkim historie indywidualnych przeżyć jednostek ludzkich, których linia życia przebiega przez „obczyznę”. Nie byłby ów obraz losu „wiecznych Wędrowników” pełny, gdybyśmy przedstawili wyłącznie analityczną, dzięki temu: suchą pracę. Nie byłby ani uczciwy, ani też prawdziwy. Z tego między innymi powodu uważamy, że ukazanie osobowości szczególnie uwikłanych w peregrynacje oraz przybliżenie ich pisarstwa świadczy o świetności tej monografii. Czytelnik będzie zatem miał przywilej poznać bliżej Lâma Quang Mỹ, Aresa Chadzinikolau, Leszka Antoniego Nowaka, Henryka Mazurkiewicza, Zdzisława Małkińskiego i wsłuchać się w głos ich uczuć i myśli, zagłębić w samej treści pielgrzymowania przeżytego, zobaczyć jak

(…)
idą po świecie pielgrzymi.

Ułomni, głodni, zgarbieni,
podarte na nich odzienie
i mroczne mają spojrzenia,
a w sercach świt i płomienie.
(…)

Tak będzie zawsze na Ziemi,
biel śnieżna dosięgnie źrenic,
a kłamstwa nic nie wypleni.
Świat nieskończony dla stworzeń
choć podejrzanie serdeczny
jest zrozumiały, być może,
ale pomimo to – wieczny.

To znaczy – traci sens cały
wiara i w siebie, i w Boga,
to znaczy, że pozostały
tylko iluzja i droga.
Ziemia się w ciemność ubierze
albo porankiem zaświeci,
użyźnią ją żołnierze,
zaakceptują poeci.

[Josif Brodski, Pielgrzymi]

* * *

W książce zachowujemy ciągłość edytorską, wyrażającą się w ujednoliconej koncepcji redakcyjnej, w której piśmiennictwo filozoficzno-historyczne łączy namysł nad infiltracją kultur w zderzeniu z rozmaitymi punktami odniesienia interdyscyplinarnego oraz różnymi gatunkami literackiej wypowiedzi (począwszy od tekstów naukowych i filozoficznych, poprzez esej i impresję, a na opowiadaniach i poezji kończąc). W tym znaczeniu monografia stanowi spójną, choć zróżnicowaną wewnętrznie całość, wpisującą się w projekt serii wydawniczej i korespondującą z pierwszym jej tomem; jako taka – mamy nadzieję – stanie się dobrym rozwinięciem podjętych w nim problemów globalizacyjnych oraz innowacji i integracji narodów.

Recenzentom, autorom, tłumaczom, sponsorom oraz wszystkim pozostałym osobom zaangażowanym w powstanie tego dzieła składamy podziękowania – bez ich twórczej obecności i zaangażowania, bez służenia dobrą radą i wszelką pomocą niełatwo by nam było przekazać dziś Czytelnikom tą inspirującą do namysłu nad istotą życia monografię

Alina Bernadetta Jagiełłowicz

Piotr Martin

Wrocław, czerwiec 2018 r.

Poniżej spis treści monografii:

Spis treści

Od Redakcji 7

Wprowadzenie: Tęczowa mandala wielkich i małych Wędrowniczków 9

W życiu nie możemy poznać miejsc, Alina Bernadetta Jagiełłowicz 11
Wędrówki sztuki – impresja, Piotr Martin 27

„Run” wiecznych wędrowców: filozofia, pamiętnikarstwo, proza, poezja 47

Wiersze, Andrzej Bartyński 51
Wiersze, Kazimierz Burnat 57
Transpozycja ideowa w kulturze i nauce na tle paradygmatów Nowożytności, Robert Goczał 63
Idea wędrowania w Japońskim haiku, Mirosław Jerzy Gontarski 87
Próby renga, Barbara Gulbinowicz, Mirosław Jerzy Gontarski, Alina Bernadetta Jagiełłowicz, Magdalena i Andrzej Orłowscy 93
Zamieszkać w obrazie, Alina Bernadetta Jagiełłowicz 97
Johanna Gottlieba Fichtego mądrość człowieka jako ponadczasowa wolność, Katarzyna Karaskiewicz 109
Wiersze, Elżbieta Maria Karmelita-Kotlarska 121
Wędrówka na Wschód. Filozofia tao jako droga ku milczącej mądrości, Arian Kowalski 127
Wiersze, Tadeusz Lira-Śliwa 137
Podróż, Monika Maciejczyk 141
Ludzki los na Nowej Ziemi, Zdzisław Małkiński 145
Drzewo życia, Henryk Mazurkiewicz 159
Autonomiczne aspekty bycia ciała jako rodzaj doświadczania rzeczywistości,
Patrycja Ewa Neumann 177
Mitropa, Frankenstein – Lippendorf i wiersz, Leszek Antoni Nowak 185
Wiersze, Lâm Quang Mỹ 193
Wiersze, Jerzy Stasiewicz 199
Wiersze, Marek Jerzy Stępień 203
Człowiek jako ślepy wędrowiec. Dualizm świata według Jana Patočki, Julia Stuła 209
Wiersz, Tadeusz Stupnicki 223
Kilka haiku, Gabriela Szubstarska 227
Logika jako światło wędrowca, Anna Żuk 231

Dwie historie wiązanego wędrowania 237

Migracje a infiltracja kultur na Cyprze, Łukasz Burkiewicz, Małgorzata Ochmanek 241
Społeczne, kulturalne i literackie meandry zażyłości polsko-greckiej, Ares Chadzinikolau 251

Udostępnij to:

Revolucja. O potrzebie transformacji współczesnego człowieka

Revolucja. O potrzebie transformacji współczesnego człowieka,
Wrocław 2017, Wydawnictwo: „Akademia Pióra”,
redakcja naukowa: Alina B. Jagiełłowicz
stron: 198,
okładka miękka,
ISBN: 978-83-943544-6-6.

W monografii umieszczono 9 artykułów i esejów oraz poezję, Monografię wprowadzeniem pt.  Wprowadzenie: To, co w człowieku ponad fizyką opatrzyła Alina B. Jagiełłowicz. 

Oto fragment Wprowadzenia:

Uznanie w życiu konkretnego człowieka przemiany jako wymagającej jakiegoś bodźca, czynnika sprawczego, inicjującego działanie – w tym wąskim znaczeniu: szokującego bądź oświecającego (a więc niekiedy absurdalnego, bulwersującego, magicznego, cudownego, działającego w mocy sacrum lub profanum) – będę traktować jako precedensowe, będzie też stanowiło punkt odniesienia oraz uzasadnienie dla późniejszych podobnych epizodów, a także dla wywoływanych przez nie skutków. Jako takie, będzie też uznane jako sytuacja modelowa – mimo, iż w rozważaniach główną myśl wyprowadzam z wątku fantastycznego i posiłkuję się przemyśleniami zaczerpniętymi z baśni. Osobiście jestem przekonana, że baśnie stanowią najlepszy materiał do studiów nad mechanizmami najgłębiej zakorzenionych potrzeb człowieka oraz tego, jak radzi on sobie w sytuacjach granicznych i pokonuje opory podczas realizacji marzeń wynoszących go ponad to, co w nim fizyczne. Przyjmuję też, że utrzymująca się przez wieki (zwłaszcza w literaturze dziecięcej, ludowej, profetycznej, psychologicznej czy filozoficznej) myśl o przekraczaniu ograniczników i aktywowaniu w życiu wyobraźni, też myśl o zwycięstwie nad czynnikami manifestującego się zła (nad agresją, nienawiścią, złością, zawiścią, cynizmem, lekceważącym stosunkiem do zdrowia i życia rozumianego jako wartość samoistna) jest świadectwem jej doniosłości i wyrazem autentycznej i oryginalnej potrzeby doświadczania transformacji. Ona też w dziejach inspiruje, jest zalążkiem kreacji świata (tu wspomnę o rewolucjach naukowo-technologicznych oraz humanistycznych) i autokreacji (wymienić wypada mędrców i mistrzów Dalekiego Wschodu, mistyków, artystów). We współczesnych czasach – w obliczu wielu zagrożeń, nie tylko epizodycznych, lecz przede wszystkim globalnych – człowiek dojrzał już do tego, by poważnie potraktować tę myśl. […]

Poniżej spis treści monografii:

Spis treści

Emilia Karolina Kwaszyńska – Apostrofa ekologiczna — 3

Alina Bernadetta Jagiełłowicz – Wprowadzenie: To, co w człowieku ponad fizyką — 9

Jak filozofowie i naukowcy odczytują problem rewolucji? — 29

Jan Miodek – Pokój w języku — 31

Andrzej Bałandynowicz – Myślenie irenologiczne i wychowanie w duchu pokoju — 37

Robert Goczał – Alokacja dyskursu w religijnym fundamentalizmie i modernizmie — 61

Katarzyna Karaskiewicz – Braterstwo czyli „myślenie człowieczeństwa” — 85

Anna Żuk – Czy świat może być dobry? — 99

Maria Kostyszak – Stawaj się tym, kim jesteś — 105

Ryszard Botwina, Weronika Strzelecka oraz Joanna Ostapiuk-Karolczuk – Potrzeba bliskości a poziom lęku — 125

Łukasz Burkiewicz – Upolityczniona kultura — 151

Andrzej Walter – Wojna — 165

Oddajmy głos poetom! — 175

Alina Bernadetta Jagiełłowicz – z dna studni — 177

Justyna Wiatrzyk, Eliza Matczuk, Aleksandra Klewar oraz Kamil Borzęcki – próby haiku — 181

Leszek Antoni Nowak – Polskie Piety — 182

Elżbieta Maria Karmelita-Kotlarska – * * * (tak naprawdę…) — 186

Krzysztof Frydrych – Szymon C. pomaga nieść krzyż — 187

Stanisław Kruk – Maleńkie szczęście — 189

Anna Brzeska – * * * (cicho oddychają…) — 190

Monika Maciejczyk – Wielka Zmiana — 191

Dariusz Pawlicki – * * * (przerwałem pracę…) — 192

Tadeusz Lira-Śliwa – Postępowanie — 193

Jan Stępień – Globaliści, Ochotnik — 194

Jan Stępień – Nadzieja — 195

Udostępnij to:

Haiku po polsku… (2)

haiku po polsku – blizny roztęczania snów – prześwitem światło,
Wrocław 2016, Wydawnictwo: „Akademia Pióra”,
redakcja: Mirosław Gontarski
stron: 90,
okładka miękka,
ISBN: 978-83-943544-5-9.

W zbiorze umieszczono 46 haiku, Wstęp i Wprowadzenie. Tomik Wstępem: Haiku po polsku – wyzwanie twórcy i czytelnika opatrzył Mirosław Jerzy Gontarski. 

Oto fragment Wstępu:

Haiku po polsku – wyzwanie twórcy i czytelnika

* * *

Mając w ręku drugi tom haiku po polsku… Aliny Bernadetty Jagiełłowicz nie sposób nie zauważyć u niej kontynuacji myśli Ruchu Pilleus. Po pierwsze, czynnie uczestniczyła w organizowanych na przełomie wieków XX i XXI Ogólnopolskich Warsztatach Haiku. Po drugie, Autorka jest legniczanką i znała osobiście Feliksa Chrzanowskiego-Szutę. Ich wielokrotne dyskusje nad filozoficznymi aspektami twórczości, nad istotą innowacyjności w poezji czy wreszcie nad sensem pisania haiku po polsku zaowocowały – po latach – wydaniem przez Autorkę dotąd dwóch tomików haiku. Jagiełłowicz jest świadoma wieloletniej dyskusji nad możliwością pisania haiku w naszym języku. Jej propozycja to „haiku po polsku”, która wpisuje się w myśl Ruchu Pilleus. Jej propozycja jest kolejnym głosem w dyskusji nad możliwością adopcji japońskiego haiku w polskiej kulturze literackiej. Jeszcze nie powstał – ale to pewnie kwestia czasu – teoretyczny zarys „haiku po polsku”. Ciekawe czy fakt, iż Autorka jest malarką zaważył nad decyzją pisania haiku? Widać w tej mutacji (polskiego) haiku poważny wpływ osobowości Autorki na treść utworu. To zauważalna różnica haiku po polsku od haiku klasycznego, w którym autor zdaje się „schodzić na drugi plan”. Ale nie zapominajmy, że Autorka jest filozofem. Opublikowała książki i pisze naukowe teksty i eseje z zakresu filozofii ochrony zdrowia i aksjologii. W codziennym namyśle zmaga się z wartościami. O tych wartościach filozofuje także w haiku. Kto wie, czy właśnie haiku nie stanie się kolejną formą filozofowania. Tym bardziej, że Alina Jagiełłowicz wyraźnie zaznacza, że filozofowanie nie jest pracą stricte naukową, lecz aktem twórczym.

***

Uczeń Bashō napisał haiku:

Czerwona łątka

odjąć jej tylko skrzydła:

strączek papryki!

Mistrz wysłuchał ucznia, ale nie zgodził się na uśmiercenie łątki i przestawił wersy tekstu. Zaproponował:

Strączek papryki

przydasz mu tylko skrzydła:

czerwona łątka!

Tak. Wydawać by się mogło wiersz skończony zawsze można poprawić. Obraz namalowany w haiku zawsze można „namalować” nie tylko inaczej, ale nawet lepiej. Niby to oczywistość, ale w tej anegdocie jest jeszcze jedna godna zapamiętania prawda. Otóż Mistrz wskazał (nie tylko uczniowi) na wagę wartości, którymi haijin nie tylko powinien żyć, ale – przede wszystkim – którymi powinien być! Żeby napisać o miłości, trzeba miłością być!

Niech to będzie przestrogą i radą dla przyszłych adeptów haiku!

Udostępnij to: